Usługi ochrony

Doskonałe procedury i nowoczesny sprzęt gwarancją sukcesu

Głównym zakresem naszej działalności jest organizowanie i prowadzenie ochrony fizycznej, która jest podstawowym i nieodzownym elementem zabezpieczenia mienia. Ochrona fizyczna wspierana jest systemem monitoringu TV oraz interwencją grup szybkiego reagowania.

Dla każdego obiektu sporządzana jest pełna dokumentacja oraz instrukcja ochrony dopasowana do potrzeb Kontrahenta.

Skuteczna instrukcja ochrony jest wynikiem doświadczenia jego twórców, znajomością dostępnych rozwiązań, oraz odpowiedniego rozpoznania zagrożeń.

Firma nasza w celu podwyższenia skuteczności ochrony fizycznej i minimalizacji ponoszonego ryzyka wyposaża obiekty i pracowników w:
 • przyciski anty napadowe
 • urządzenia rejestrujące obchody agentów
 • system kamer (telewizja przemysłowa)
 • bezprzewodowe środki łączności,
 • sprzęt podręczny (latarki, telefony, itp.)
W sytuacji szczególnego zagrożenia wciśnięcie przycisku pilota antynapadowego powoduje przesłanie sygnału drogą radiową do Centrum Monitorowania. Na sygnał alarmowy następuje natychmiastowa reakcja grup szybkiego reagowania w czasie do 15 minut w dzień i 5 minut w nocy.

Uwzględniając potrzeby Państwa obiektu i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy następujące rodzaje ubioru naszych pracowników:
 • granatowa marynarka,szare spodnie, niebieska koszula, krawat, pantofle
 • szara koszulka, bluza olimpijka, kamizelka odblaskowa
W związku z prowadzoną działalnością reasekurujemy się w PZU w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej do kwoty 1 000 000 PLN. 

Systemy telewizji przemysłowej CCTV

Systemy telewizji przemysłowej CCTV
Prowadzimy prace w zakresie projektowania, montażu i konserwacji systemów telewizji przemysłowej.

Montaż systemów CCTV daje możliwośc wglądu w to co się dzieje w Państwa firmie, osiedlu, domu. Podwyższa jednoczesnie poziom bezpieczeństwa obiektu.
Obecnie każdy nowoczesy obiekt wyposażony jest w system monitoringu wizyjnego. Jego instalacja niesie ze sobą szereg korzyści zarówno dla użytkowników obiektu jak i pracowników ochrony.

Monitoring znacznie podwyższa bezpieczeństwo życia. Systemy monitorujące naszej firmy zapewniają także możliwość wglądu w nagrane materiały na kilkanaście/ kilkadziesiąt dni wstecz. Taka opcja świetnie sprawdza się w rozwiązywaniu problemów, których negatywne skutki uwidaczniają się po dłuższym czasie. Dzięki opcji przechowywania nagranych materiałów na dysku HDD, możliwe jest dokładne przeanalizowanie wszelkich zaistniałych sytuacji, także tych niespodziewanych i kryzysowych, np. pożar. Dzięki zachowanemu nagraniu odnalezienie przyczyny analizowanych sytuacji staje się o wiele łatwiejsze. Nasze konsultacje z właścicielami firm, w których zastosowano system monitoringu wizyjnego, potwierdzają jego wyjątkową funkcjonalność i wydajność, która procentuje już od pierwszego momentu po instalacji.
System monitoringu CCTV to najnowocześniejsza ochrona, jaką możesz zapewnić swojej firmie.
Organizacja ochrony, liczba posterunków ochronnych oraz liczba pracowników ochrony, szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień agentów ochrony zostanie uzgodniony z Państwem w  formie „Instrukcji Ochrony” (w sposób jednoznacznie precyzujący zasady funkcjonowania ochrony, zakres jej uprawnień i obowiązków spoczywających na poszczególnych posterunkach).
Agencja nasza, aby sprostać wymaganiom Państwa i usprawnić bieżące kontakty między stronami wyznaczy dwóch koordynatorów do spraw ochrony odpowiedzialnych za:
 • właściwe i bieżące funkcjonowanie ochrony
 • zapewnienie stałej ekipy agentów pełniących ochronę obiektu
 • wyznaczenie do ochrony obiektu agentów sprawdzonych, odpowiednio dobranych i wyszkolonych
 • kontrolę właściwego prowadzenia ksiąg służbowych (książka wydania kluczy, książka gości, książka technicznych usterek itp.).
Przykładowy (podstawowy) zakres czynności agentów ochrony.
 • wykonywanie obowiązków zgodnie z instrukcją ochrony obiektu
 • bezwzględne zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących ochranianego obiektu, systemów zabezpieczenia fizycznego i technicznego, wyposażenia i czasu pełnienia dyżurów, tras patroli, taktyki ochrony obiektu i przewozów wszelkich wartości oraz wszelkich innych wiadomości, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na bezpieczeństwo chronionego obiektu lub osób w nim zatrudnionych
 • dokładna znajomość obowiązków na posterunku, obsługi urządzeń oraz innych obowiązujących instrukcji i zarządzeń
 • dokładna znajomość rozmieszczenia elementów bezpieczeństwa technicznego, systemów alarmowych, instalacji przeciwpożarowej, energetycznej, wodnokanalizacyjnej oraz numerów telefonów ratunkowych
 • sumienne i staranne wykonywanie zadań służbowych oraz poleceń Zleceniodawcy i przełożonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu, ochrony jego mienia oraz osób w nim przebywających
 • utrzymywanie w pełni sprawności przydzielonego wyposażenia oraz dbania o swój wygląd zewnętrzny
 • przestrzeganie zasad należytego zachowania się w trakcie wykonywania obowiązków, reagowanie w sposób kulturalny, lecz stanowczy i zgodny z uprawnieniami oraz z prawem dla danej czynności, w celu osiągnięcia pożądanego stanu
 • wykonywanie czynności wchodzących w zakres obsługi przy bramach przejazdowych oraz prawidłowości parkowania pojazdów
 • dokonywanie nieregularnych, rejestrowanych elektronicznie obchodów chronionego obiektu, według zasad określonych w instrukcji ochrony obiektu
 • natychmiastowe reagowanie w przypadku zaobserwowania lub uzyskania informacji o zdarzeniu znamionującym popełnienie przestępstwa
 • w przypadku konieczności, wezwanie wsparcia pozostałych pracowników ochrony obiektu i Załogi Interwencyjnej.
 • bezzwłoczne informowanie przełożonych o zdarzeniach zaistniałych podczas pełnienia dyżuru
 • uważne obserwowanie zachowań przebywających w rejonie posterunku interesantów oraz pracowników obiektu
 • w sytuacjach zagrożenia lub sprzyjających jego powstaniu, reagowanie w sposób zdecydowany, lecz z zachowaniem zasad kultury w celu osiągnięcia pożądanego stanu
 • w sytuacjach koniecznych stosowanie z zachowaniem obowiązujących zasad prawnych - posiadanych środków przymusu bezpośredniego
 • natychmiastowe składanie meldunków szefowi zmiany o zaistniałych zakłóceniach pracy urządzeń zabezpieczenia technicznego oraz sytuacjach zagrożenia dla obiektu i osób w nim się znajdujących
 • stosowanie się do instrukcji przeciwpożarowej w przypadku pożaru
 • bieżące prowadzenie zapisów książce dyżurów, w porządku chronologicznym, ze wskazaniem wszystkich wykonywanych czynności, a w szczególności czynności nie wynikających z wymienionych w instrukcji ochrony obiektu
 • współdziałanie z funkcjonariuszami właściwej, miejscowej jednostki Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa obiektu oraz porządku publicznego
 • dbanie o należyty stan przydzielonego sprzętu i wyposażenia oraz używanie go zgodnie z przeznaczeniem

CENNIK USŁUG

Agencja Ochrony „OPTY” proponuje Państwu indywidualne ustalenie kosztu usługi ochrony mienia w formie stawki za jedną godzinę pełnienia ochrony przez agenta.
Jesteśmy otwarci na wszechstronną analizę Państwa potrzeb w zakresie właściwej ochrony i przygotowanie w każdej chwili szczegółowej oferty wraz z wyliczeniem kosztów ochrony.

W czym jeszcze możemy ci pomóc

Usługi ochrony

Usługi ochrony

Organizowanie i prowadzenie ochrony fizycznej, która jest podstawowym i nieodzownym elementem zabezpieczenia mienia.
CZYTAJ WIĘCEJ
Sprzątanie

Sprzątanie

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę w zakresie utrzymania czystości oraz stałego serwisu porządkowego.
CZYTAJ WIĘCEJ
Odśnieżanie

Odśnieżanie

Każdej zimy do naszych głównych zadań należy utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych.
CZYTAJ WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami

Opty Sp. z o.o., 01-377 Warszawa, Połczyńska 21a lokal 18
Powered by: cdx.pl